Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Psychoterapii i Rozwoju „Źródło”

Art. 7.
Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zdrowia psychicznego oraz podnoszenia jakości życia, w szczególności:
1. Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego:
1.1. dzieciom i młodzieży
1.2. osobom dorosłym
1.3. rodzinom
1.4. osobom niepełnosprawnym
1.5. ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.
2. Rozwijanie umiejętności psychospołecznych u różnych grup społecznych oraz zawodowych.
3. Dążenie do wyrównania szans osób w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz będących w kryzysie psychicznym.
4. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy: bezrobotnych i/lub z doświadczeniem choroby psychicznej.
5. Promowanie zdrowia i higieny psychicznej.
6. Propagowanie wiedzy i umiejętności psychologicznych, szczególnie w obszarze wychowania, edukacji, jak również działalności biznesowej.
7. Profilaktyka wypalenia zawodowego.
8. Podnoszenie jakości świadczonych usług w obszarze oświaty i w biznesie.
9. Profilaktyka uzależnień i patologi społecznych.